Löneökningarna för de 2 600 förare och reparatörer som berörs blir lika stora som för personal i de privata bussbolagen. Men i de kommunala bussbolagen ska de fördelas genom individuell lönesättning.

Alla får dock snarast 800 kronor i ett engångsbelopp för tiden 1 december år 2002 till 31 mars i år.

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat bildas en lönepott den 1 april med 500 kronor per person. Alla är garanterade 220 kronor. Resten ska fördelas genom individuell lönesättning.

Den 1 december i år bildas en ny pott motsvarande 700 kronor per person med en garanti för alla om att få minst 310 kronor.

Den 1 oktober år 2004 bildas en pott motsvarande 400 kronor per person. Alla är då garanterade att få minst 180 kronor.

Efter lönehöjningarna den 1 december i år ska heltidsanställda som fyllt 18 år ha minst 14 000 kronor i månadslön. Bussförare utan yrkeserfarenhet ska minst tjäna 16 000 kronor och förare med minst 4 års yrkeserfarenhet tjäna minst 17 000 kronor i månaden.

Arbetsgivare och fack kan lokalt komma överens om att behålla, avskaffa eller förändra det individuella lönesystemet. Det ska göras senast den 1 februari år 2005 för trafik som inte upphandlas och före den 1 februari år 2008 för avtal som saknar slutdatum för upphandlad trafik. En sådan överenskommelse ska också göras om trafiken upphandlas.

Blir inte arbetsgivareoch fack överens så ska de individuella lönerna ersättas med en lönestege med lön efter år i yrket. Det ska i så fall följa det avtal som finns mellan Kommunal och de privata bussarbetsgivarna i BUA.

Denna överenskommelse är unik inom kommunal verksamhet. KFS sa från början att det var viktigt att försvara de individuella lönerna eftersom de finns i all annan kommunal verksamhet. Men nu kan de kommunala bussbolagen bli undantag från denna princip.

KFS, som förhandlar för de kommunala bussbolagen, fick dock igenom kravet att från nästa år avskaffa de extra semesterdagarna för dem som har fyllt 40 respektive 50 år.

I gengäld får de som har dessa extradagar 0,5 procent av lönen i påslag för varje förlorad dag.
Från och med den 1 januari nästa år ska alla som har fyllt 40 år ha 30 dagars semester. De som är yngre får då 26 dagars semester. Den extradagen jämfört med i år införs som en arbetstidsförkortning.

Den 1 januari år 2005 får alla under 40 års ålder 27 semesterdagar.

Från och med den 1 januari år 2006 har alla oavsett ålder 30 semesterdagar. Det inkluderar 3 dagars arbetstidsförkortning per år.

Kommunal gick in denna avtalsrörelse med kravet om att få ett branschavtal för busstrafiken. Resultatet blev att de fem tidigare avtalen blev sju.

Med de privata arbetsgivarna inom BUA finns nu ett så kallat branschavtal. Det ska börja tillämpas när trafik utsätts för ny upphandling. Fram till dess gäller de olika företagsavtalen där det fortfarande finns olika anställningsvillkor.

Med KFS finns nu alltså också ett avtal som reglerar anställningsvillkoren för trafik som inte upphandlas och som delvis förändras om några år eller när ny trafik upphandlas.

Ändå vill en nöjd Robert Westberg som förhandlar för Kommunal kalla de samlade uppgörelserna för ett branschavtal.

– Vi har nu lyckats få avtal som är konkurrensneutrala mellan de olika bolagen. Det var ett viktigt mål för oss.

Kommunal hade hoppats att KFS, som förhandlar för de kommunala bussbolagen, skulle skriva på det avtal som tecknades med de privata bussbolagen för några veckor sedan. Det skulle bli branschavtalet för upphandlad trafik.

Men KFS vägrade eftersom de ansåg att avtalet missgynnar de kommunala bussbolagen och inte var kostnadsneutralt. KFS krävde bland annat att få behålla de individuella lönerna och ändra semesterreglerna.

Leif Lindh som är KFS förhandlingsansvarige beklagar att Kommunal inte gick med på att behålla de individuella lönerna i avtalet efter år 2005.

– De accepterar ju i-löner i all annan kommunal verksamhet, säger han.

Han förklarar sig ändå vara nöjd med att avtalet.

– Vi har fått ett avtal som tar hänsyn till de kommunala bussbolagens villkor och kultur. Om vi bara hade skrivit på BUA-avtalet hade vi gett upp KFS som en självständig part, säger Leif Lindh.