— Vi vill ha klarlagt hur farlig strålningen är från mobilsändare och basstationer som nu sätts upp på allt flera tak, säger Thomas Welander, sotare i Stockholm och ledamot i Kommunals yrkeskommitté för sotare. Det finns inga varningsskyltar och ofta sätts basstationerna upp på eller intill skorstenar.

Thomas Welander har skrivit ett brev till sina kolleger i Stockholm och uppmanat dem att inte arbeta intill dessa sändare. Men han har också via yrkeskommittén skrivit till Arbetsmiljöverket och påtalat riskerna som sotare och andra takarbetare utsätts för.

Janez Marinko på Arbetsmiljöverket kommer att skriva ett svar till Thomas.

— De sändare som finns i Stockholm sitter så tätt och har inte så hög effekt. Man kommer sannolikt inte över de rekommenderade värden som Icnirp ger även om man vistas på taket. (Icnirp är den internationella oberoende strålskyddsinspektionen.)

Janez Marinko säger att man måste vara mycket nära basstationen, mindre än en meter, för att utsättas för en strålning som skulle kunna nå över rekommenderade värden.

— Och förutsättningen är också att stationen just då nyttjas fullt ut — att det pågår en intensiv telefontrafik.

Janez Marinko nämner att en lösning kan vara att ha en sorts mätare som larmar när värdena blir för höga, så att man kan avbryta arbetet.

Om sändarna till exempel flyttades upp några meter skulle riskerna minska, säger Thomas Welander.

Men det är svårt att veta vem man ska rikta kraven till. Skorstensfejarmästaren är ansvarig för arbetsmiljön, fastighetsägarna för taken, ett bolag kan äga masten, och flera operatörer kan använda masten.

På SSI:s hemsida (Svenska Strålskyddsinstitutet) står det så här om riskerna:

”Gränsvärdena överskrids på enstaka meters avstånd rakt framför antennens strålande yta. I de fall då antennerna är placerade på master eller husfasader innebär detta att man normalt inte kan utsättas för nivåer över gränsvärdet. Om antennen är placerad på hustak så att t.ex. en sotare eller plåtslagare kan komma nära vid arbete på taket, så måste man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs i Arbetsmiljöverkets författning.” 

Viss försiktighet rekommenderas
Den strålning det handlar om är radiovågor — av samma typ som TV-sändare (TV2 och TV4) sänder ut. Den är släkt med synligt ljus, ultraviolett och infraröd strålning, mikrovågor och elektriska- och magnetiska fält. För radio- och mikrovågor finns gränsvärden som är baserade på den värmeeffekt som radio och mikrovågor ger upphov till i människor.
Epidemiologiska studier har pekat på möjliga samband mellan längre tids exponering för svaga fält och cancer.
De misstankarna gör att myndigheterna i Sverige rekommenderar en viss försiktighet.