Drygt 11 000 fick sina skador klassade som arbetsskador 1999, enligt försäkringskassornas statistik. Ändå är det viktigt att anmäla arbetsskada.

Arbetsmiljön får inte vara hälsovådlig, anmälan pekar på brister som måste åtgärdas. Det är också bra att ha papper på att man anmält arbetsskada. I framtiden kan det bli nödvändigt att bevisa att skadan inte är ny.

— Det är viktigt att få kunskap om var de farliga arbetsplatserna finns. Därför ska alla arbetsskador redovisas, säger Kommunals ombudsman, Sam Sandberg.

När man skadat sig eller blivit sjuk av arbetet ska man anmäla detta till skyddsombudet och arbetsgivaren. Arbetsgivaren är sedan skyldig att skicka anmälan till Försäkringskassan. Papperet ska ha skyddsombudets påskrift. Om det är fråga om arbetssjukdom räknas tidpunkten för skadan från första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdagen.

— För att man gör en anmälan är det inte säkert att den prövas som arbetsskada. Av de som prövas erkänns inte heller alla som arbetsskada, säger Sam Sandberg.

Efter en arbetsolycka kan man få ersättning från Försäkringskassan för tandvård och handikapphjälpmedel. De trygghetsförsäkringar man har genom facket kan också ge ersättning.

När man gått sjukskriven länge vill ofta Försäkringskassan byta ut sjukpenningen, 80 procent av inkomsten, mot tidsbegränsat sjukbidrag. Ekonomiskt motsvarar sjukbidraget förtidspension. Det brukar bli ungefär 60-70 procent av inkomsten, enligt Sam Sandberg.

— Det är ingen ekonomisk fördel att få förtidspension. Du ska inte behöva betala för en dålig arbetsmiljö med låg pension när du blir gammal, säger Sam Sandberg.

Det är den skadade själv som ska bevisa att sjukdomen eller skadan beror på arbetet. Lyckas man med det kan man få livränta. Den täcker upp sjukbidraget eller förtidspensionen till den inkomst man skulle ha haft om man inte blivit skadad.

Livräntan behåller man fram till 65 år när pensionen tar vid. Livräntan är inte värdesäkrad mot inflation. Chansen att få livränta är numera mycket liten.

Av de cirka 6 000 personer som fått beslut om arbetsskadelivränta under 2001 är fortfarande de som bedöms enligt de gamla reglerna i majoritet. Bara drygt 2 400 personer har fått arbetsskadelivränta sedan reglerna ändrades, enligt Riksförsäkringsverket. Det ska jämföras med att över 135 000 personer anmälde arbetsskador 1999, enligt RFV.

Försäkringskassan utreder, beviljar, beräknar och betalar ut förtidspension och livränta. Med jämna mellanrum prövas sedan rätten till förtidspension.